python 列表、元组、字典、集合的比较操作

时间:2020-04-11
本文章向大家介绍python 列表、元组、字典、集合的比较操作,主要包括python 列表、元组、字典、集合的比较操作使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

列表和元组都是按顺序一个元素一个元素比较,不相等直接返回结果,相等就取下一个继续比较
如果所有元素都比较完了还没分出大小,那么元素多的大,元素一样多则相等

>>> ["abc", "ABC", 100, 200] == ["abc", "ABC", 100, 200]
True
>>> ["abc", "ABC", 100, 200] == ["ABC", "abc", 100, 200]
False
>>> ["abc", "ABC", 100, 200].sort() == ["ABC", "abc", 100, 200].sort()
True
>>> 
>>> 
>>> 
>>> ["abc", 100, 300] == ["abc", 200, 200]
False
>>> ["abc", 100, 300] < ["abc", 200, 200]
True
>>> ["abc", 100, -10] > ["abc", 100]
True
>>> 
>>> 
>>> 
>>> ("abc", "ABC", 100, 200) == ("abc", "ABC", 100, 200)
True
>>> ("abc", "ABC", 100, 200) == ("ABC", "abc", 100, 200)
False
>>> 
>>> 
>>> 
>>> ("abc", 100, 300) == ("abc", 200, 200)
False
>>> ("abc", 100, 300) < ("abc", 200, 200)
True
>>> ("abc", 100, -10) > ("abc", 100)
True
>>> 

字典同样是一个元素一个元素比较,比较的顺序和字典的 keys() 函数一致
每个元素先比 key 再比 value,都相等就取下一个
如果所有元素都比较完了还没分出大小,那么元素多的大,元素一样多则相等

>>> {"key_1":1, "key_2":2} == {"key_1":1, "key_2":2}
True
>>> {"key_3":0, "key_2":0} > {"key_1":1, "key_2":2}
True
>>> {"key_1":2, "key_2":0} > {"key_1":1, "key_2":2}
True
>>> {"key_1":1, "key_2":2, "key_3":-1} > {"key_1":1, "key_2":2}
True
>>> 

集合的比较

>>> {1,2,3,4,5,6} - {1,3,5,7,9}
set([2, 4, 6])
>>> {1,2,3,4,5,6} & {1,3,5,7,9}
set([1, 3, 5])
>>> {1,2,3,4,5,6} | {1,3,5,7,9}
set([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9])
>>> {1,2,3,4,5,6} > {1,3,5,7,9}
False
>>> {1,2,3,4,5,6} > {1,3,5}
True
>>> {1,2,3} == {3,2,1}
True
>>> 

$flag 上一页 下一页