PHP中文名加密

时间:2019-06-12
本文章向大家介绍PHP中文名加密,主要包括PHP中文名加密使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。
<?php
function encryptName($name) {
  $encrypt_name = '';
  //判断是否包含中文字符
  if(preg_match("/[\x{4e00}-\x{9fa5}]+/u", $name)) {
    //按照中文字符计算长度
    $len = mb_strlen($name, 'UTF-8');
    //echo '中文';
    if($len >= 3){
      //三个字符或三个字符以上掐头取尾,中间用*代替
      $encrypt_name = mb_substr($name, 0, 1, 'UTF-8') .str_repeat('*',$len-2). mb_substr($name, -1, 1, 'UTF-8');
    } elseif($len === 2) {
      //两个字符
      $encrypt_name = mb_substr($name, 0, 1, 'UTF-8') . '*';
    }
  } else {
    //按照英文字串计算长度
    $len = strlen($name);
    //echo 'English';
    if($len >= 3) {
      //三个字符或三个字符以上掐头取尾,中间用*代替
      $encrypt_name = substr($name, 0, 1) .str_repeat('*',$len-2). substr($name, -1);
    } elseif($len === 2) {
      //两个字符
      $encrypt_name = substr($name, 0, 1) . '*';
    }
  }
  return $encrypt_name;
}

echo encryptName('张三').PHP_EOL;
echo encryptName('诸葛亮').PHP_EOL;
echo encryptName('西门飘雪').PHP_EOL;
echo encryptName('Eden').PHP_EOL;
张*
诸*亮
西**雪
E**n

$flag 上一页 下一页