Python_Day06

时间:2019-06-12
本文章向大家介绍Python_Day06,主要包括Python_Day06使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

 今天是学习python的第六天,收尾了之前的列表块内容的整理,今天开始整理了元祖和一部分字典;

 元祖(tuple),元祖和列表类似,不过,列表的元素可以被修改,而元祖的不可以被修改

 1、那就先说一下元祖的修改,第一级元素不可以被修改,第二级及以后的元素可以修改。

例如: 

li = (11,22,"adsw",(213),[23,33,"we"],33,44,)
li[4][1] = 234
print(li)

输出结果:
(11, 22, 'adsw', 213, [23, 234, 'we'], 33, 44)

 2、index() 方法 获取元素出现的位置
 
v=li.index(22)
print(v)

输出结果:
 1

 3、可以对元祖进行切片操作
 
v = li[0:2]
print(v)

输出结果:
(11, 22)

 4、可以被for循环,可以被称为迭代对象
for item in li:
print(item)

输出结果:

11
22
adsw
213
[23, 33, 'we']
33
44

 5、 可以将元祖(tuple)转换成列表(list)
 
v = tuple(li)
print(v)

 输出结果;
(11, 22, 'adsw', 213, [23, 33, 'we'], 33, 44)

 所以当我们创建的内容不允许修改的时候,就可以用元祖。

 然后呢,就初学了点字典,也是分为几大块。
1、基本结构
 
info = {
"k1":"v1", #键值对
"k2":"v2"
}

2、字典的value可以是任何值
 
info = {
"k1":18,
"K2":True,
"k3":[
11,22,33,{
"kk1":"vv1",
"kk2":"vv2",
}
],
"k4":(11,22,33,44),
}

print(info)
4、布尔值,列表,字典,不能作为字典的key
 元祖由于其不可修改,可以作为字典的key

5、字典是无序的
info = {
"k1":18,
2:True,
"k3":[
11,22,33,{
"kk1":"vv1",
"kk2":"vv2",
}
],
"k4":(11,22,33,44),
}
print(info)

输出结果:
{'k1': 18, 2: True, 'k3': [11, 22, 33, {'kk1': 'vv1', 'kk2': 'vv2'}], 'k4': (11, 22, 33, 44)}

5、可以按照索引的方式找到元素
v = info["k1"]
print(v)
v2 = info[2]
print(v2)

输出结果:

18
True

 

6、字典支持del删除
del info["k1"]
print(info)

输出结果:
{2: True, 'k3': [11, 22, 33, {'kk1': 'vv1', 'kk2': 'vv2'}], 'k4': (11, 22, 33, 44)}

7、for循环 默认循环的时候只有key
for item in info:
print(item)
#=====
for item in info.keys():
print(item)
输出结果都是:

k1
2
k3
k4

 for的默认循环的时候只有key

 所以

# 指定循环value
for item in info.values():
print(item)

输出结果:

18
True
[11, 22, 33, {'kk1': 'vv1', 'kk2': 'vv2'}]
(11, 22, 33, 44)


#同时输出key和value,可以获得键值对
for item in info.items():
print(item)
输出结果:

('k1', 18)
(2, True)
('k3', [11, 22, 33, {'kk1': 'vv1', 'kk2': 'vv2'}])
('k4', (11, 22, 33, 44))


明天继续~$flag 上一页 下一页