day26-1 numpy模块

时间:2019-06-12
本文章向大家介绍day26-1 numpy模块,主要包括day26-1 numpy模块使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

numpy

# 约定俗成定义为np
import numpy as np

array

 • 数据类型,有点像列表

一维数组

 • 只有一行
 • 相当于数学中的线
lis = [1, 2, 3]
print(np.array(lis))
[1 2 3]

二维数组(用的最多)

 • 有行有列
 • 相当于数学中的面,其中有多条线,也就是装了多个一维数组
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print(arr)
[[1 2 3]
 [4 5 6]]

np.array和list的区别

 1. np.array是多维的,list是一维的
 2. list对一维数组做一些操作,而numpy是对多维数组进行操作

获取多维数组的行和列

arr = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]])

print(arr.shape)    # 把行和列返回在一个元祖中
print(arr.shape[0])   # 行
print(arr.shape[1])   # 列
(2, 4)
2
4

多维数组的索引

 • 中括号加索引,行和列用逗号分开
print(arr)
print('-' * 10)
print(arr[1, 2])   # 第二行第三列
print(arr[0, [0, 1, 2, 3]])  # 第一行所有的值
print(arr[0, :])  # 第一行所有的值切片
print(arr[:, 0])  # 第一列所有的值切片
print(arr[:, :])  # 整个多维数组切片
[[1 2 3 4]
 [5 6 7 8]]
----------
7
[1 2 3 4]
[1 2 3 4]
[1 5]
[[1 2 3 4]
 [5 6 7 8]]

高级功能

 • 加入判断,筛选功能
# 筛选出值大于50的数
arr = np.array([[12, 123, 20], [145, 56, 24], [51, 1, 2]])
print(arr)
print('-' * 20)
print(arr > 50)
print('-' * 20)
print(arr[arr > 50])
print('-' * 20) 
[[ 12 123 20]
 [145 56 24]
 [ 51  1  2]]
--------------------
[[False True False]
 [ True True False]
 [ True False False]]
--------------------
[123 145 56 51]
--------------------

多维数组的元素替换

arr = np.array([[12, 123, 20], [145, 56, 24], [51, 1, 2]])
print(arr)
print('-' * 20)
arr[1, 2] = 20  # 第二行的第三个元素改为20
print(arr)
print('-' * 20)
arr[1, :] = 20  # 第一行所有元素改为0
print(arr)
print('-' * 20)
arr[arr > 50] = 40 # 大于50的全变为40
print(arr)
print('-' * 20)
[[ 12 123 20]
 [145 56 24]
 [ 51  1  2]]
--------------------
[[ 12 123 20]
 [145 56 20]
 [ 51  1  2]]
--------------------
[[ 12 123 20]
 [ 20 20 20]
 [ 51  1  2]]
--------------------
[[12 40 20]
 [20 20 20]
 [40 1 2]]
--------------------

多维数组的合并

arr1 = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
arr2 = np.array([[7, 8, 9], [10, 11, 12]])
 • vstack和hstack只能放一个参数,这个参数必须是容器
# vstack和hstack
print(np.vstack((arr1, arr2))) # v:vertical 垂直
print('-' * 20)
print(np.hstack([arr1, arr2])) # h:horizon 水平
print('-' * 20)
[[ 1 2 3]
 [ 4 5 6]
 [ 7 8 9]
 [10 11 12]]
--------------------
[[ 1 2 3 7 8 9]
 [ 4 5 6 10 11 12]]
--------------------
 • ==在numpy中,为了统一做处理,只要有axis参数的,axis=0就是列,axis=1就是行==
# concatenate
print(np.concatenate((arr1, arr2)))  # 默认是垂直
print('-' * 20)
print(np.concatenate((arr1, arr2), axis=0)) # 0是列
print('-' * 20)
print(np.concatenate((arr1, arr2), axis=1)) # 1是行
print('-' * 20)
[[ 1 2 3]
 [ 4 5 6]
 [ 7 8 9]
 [10 11 12]]
--------------------
[[ 1 2 3]
 [ 4 5 6]
 [ 7 8 9]
 [10 11 12]]
--------------------
[[ 1 2 3 7 8 9]
 [ 4 5 6 10 11 12]]
--------------------

通过函数方法创建多维数组

创建一维数组

 • range
print(np.arange(10))
print(np.arange(1, 10, 2))
[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
[1 3 5 7 9]

创建多维数组

 • zeros
# zeros全是0
print(np.zeros((3, 4)))  
print('-' * 20)
print(np.zeros((2, 4, 3)))   # 3控制一维,(3,4)控制二维,(3,4,5)控制三维
[[0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 0.]]
--------------------
[[[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]

 [[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]]
 • ones
# ones全是1
print(np.ones((3, 4)))
[[1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 1.]]
 • eys
print(np.eye(5))
[[1. 0. 0. 0. 0.]
 [0. 1. 0. 0. 0.]
 [0. 0. 1. 0. 0.]
 [0. 0. 0. 1. 0.]
 [0. 0. 0. 0. 1.]]

矩阵的运算

+  两个矩阵对应元素相加
-  两个矩阵对应元素相减
*  两个矩阵对应元素相乘
/  两个矩阵对应元素相除,如果都是整数则取商
%  两个矩阵对应元素相除后取余数
**n 单个矩阵每个元素都取n次方,如**2:每个元素都取平方
# 元素对应相加,可以加一维,但是不要这么做
arr1 = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
arr2 = np.array([[7, 8, 9], [10, 11, 12]])
print(arr1+arr2)

#...其余方法都大同小异
[[ 8 10 12]
 [14 16 18]]

点乘,转置,求逆(了解,数学知识)

# 点乘
# 需要一个(m,n)的数组和一个(n,m)的数组
# T可以把数组转置
np.dot(arr1, arr2.T)
array([[ 50, 68],
    [122, 167]])
# 求逆
np.linalg.inv(np.dot(arr1, arr2.T))
array([[ 3.09259259, -1.25925926],
    [-2.25925926, 0.92592593]])

极值

print(arr1)
print(arr1.max())
print(arr1.min())
[[1 2 3]
 [4 5 6]]
6
1

numpy生成随机数

np.random.rand(3, 4)
array([[0.95163457, 0.8643344 , 0.86843741, 0.45000529],
    [0.01025429, 0.25391508, 0.28262799, 0.88679772],
    [0.43937459, 0.13525713, 0.13961072, 0.61232842]])

固定随机数,让它不随机

rs = np.random.RandomState(1)
print(rs.rand(3, 4))

# 和上面作用相同
# np.random.seed(1)
# print(np.random.rand(3, 4))
[[4.17022005e-01 7.20324493e-01 1.14374817e-04 3.02332573e-01]
 [1.46755891e-01 9.23385948e-02 1.86260211e-01 3.45560727e-01]
 [3.96767474e-01 5.38816734e-01 4.19194514e-01 6.85219500e-01]]

三维数组(了解)

 • 多个面(二维数组)

$flag 上一页 下一页