js 对象的深度比较

时间:2019-06-12
本文章向大家介绍js 对象的深度比较,主要包括js 对象的深度比较使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

比较两个对象是否完全一样;具体思路如下: 

  1.  先判断2个对象的数据类型是否一致。

  2.  如果对象的数据是基础的数据类型; 直接比较; 如果是 Number, 对NaN进行特殊处理。

  3.  如果对象的数据类型是 Array; 对象进行循环, 逐值进行判断。

  4.  如果对象的数据类型是 Object; 分别对象的key, value 进行判断。

  5.  如果对象的数据类型是 Map 或者 Set;  转化为Array进行判断。

具体代码如下

  /**
   * 
   * 返回对相应的数据类型
   */

  function getType(data) {
    return Object.prototype.toString.call(data).substring(8).split(/]/)[0]
  }

  /**
   * 
   * @param {*} sourceObj   
   * @param {*} compareObj  
   * 
   * 比较对象是否相等
   * 
   */
  function comparisonObject(sourceObj, compareObj) {
    if (arguments.length < 2) throw "Incorrect number of parameters";
    let sourceType = getType(sourceObj);
    if (sourceType !== getType(compareObj)) return false;
    // Not objects and arrays
    if (sourceType !== "Array" && sourceType !== "Object" && sourceType !== "Set" && sourceType !== "Map") {
      if (sourceType === "Number" && sourceObj.toString() === "NaN") {
        return compareObj.toString() === "NaN" 
      }
      return sourceObj === compareObj
    } else if (sourceType === "Array") {
      if (sourceObj.length !== compareObj.length) return false;
      if (sourceObj.length === 0) return true;
      for (let i = 0; i < sourceObj.length; i++) {
        if (!comparisonObject(sourceObj[i], compareObj[i])) return false;
      }
    } else if (sourceType === "Object") {
      let sourceKeyList = Reflect.ownKeys(sourceObj);
      let compareKeyList = Reflect.ownKeys(compareObj);
      let key;
      if (sourceKeyList.length !== compareKeyList.length) return false;
      for (let i = 0; i < sourceKeyList.length; i++) {
        key = sourceKeyList[i];
        if (key !== compareKeyList[i]) return false;
        if (!comparisonObject(sourceObj[key], compareObj[key])) return false;
      }
    } else if (sourceType === "Set" || sourceType === "Map") {
      // 把 Set Map 转为 Array
      if (!comparisonObject(Array.from(sourceObj), Array.from(compareObj))) return false;
    }
    return true;
  }

 

$flag 上一页 下一页