PHP开启GD库支持

时间:2022-06-18
本文章向大家介绍PHP开启GD库支持,主要内容包括其使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

下载GD库所依赖的软件包

 • 下载libpng。网址:http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html [root@guanwang ~]# cd /usr/src/ [root@guanwang src]# wget http://prdownloads.sourceforge.net/libpng/libpng-1.6.34.tar.gz?download
 • 下载jpegsrc。网址:http://www.ijg.org/ [root@guanwang src]# wget http://www.ijg.org/files/jpegsrc.v9c.tar.gz
 • 下载freetype。网址:https://www.freetype.org [root@guanwang src]# wget https://download.savannah.gnu.org/releases/freetype/freetype-2.9.tar.gz

解压源码包

 • 解压 [root@guanwang src]# tar xf freetype-2.9.tar.gz [root@guanwang src]# tar xf jpegsrc.v9c.tar.gz [root@guanwang src]# tar xf libpng-1.6.34.tar.gz?download

安装软件包

 • 安装libpng [root@guanwang src]# cd libpng-1.6.34 [root@guanwang libpng-1.6.34]# ./configure --prefix=/app/libpng # make -j4 # make install
 • 安装jpegsrc [root@guanwang src]# cd jpeg-9c/ [root@guanwang jpeg-9c]# ./configure --prefix=/app/jpeg # make -j4 # make install
 • 安装freetype [root@guanwang src]# cd freetype-2.9 [root@guanwang freetype-2.9]# ./configure --prefix=/app/freetype # make -j4 # make install

编译安装GD库扩展

 • 安装GD库扩展 [root@guanwang freetype-2.9]# cd /usr/src/php-7.2.5/ext/gd/ [root@guanwang gd]# /app/php/bin/phpize Configuring for: PHP Api Version: 20170718 Zend Module Api No: 20170718 Zend Extension Api No: 320170718 [root@guanwang gd]# ./configure --with-php-config=/app/php/bin/php-config --with-png-dir=/app/libpng --with-freetype-dir=/app/freetype --with-jpeg-dir=/app/jpeg [root@guanwang gd]# make -j4 [root@guanwang gd]# make install
 • 获取生成的gd.so文件路径 [root@guanwang gd]# find /usr/local/ -name 'gd.so' /app/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/gd.so [root@guanwang gd]# ll /app/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/
 • gd.so路径添加到php.ini文件中 [root@guanwang gd]# vim /etc/php.ini
 • 查看配置的路径 [root@guanwang gd]# cat /etc/php.ini | grep gd.so extension=/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/gd.so
 • 查看GD扩展的安装情况 [root@guanwang gd]# service php-fpm restart [root@guanwang gd]# php -m | grep gd