MySQL取得日期(前一天、某一天)

时间:2022-06-08
本文章向大家介绍MySQL取得日期(前一天、某一天),主要内容包括其使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

获取当天日期

SELECT curdate();
mysql> SELECT curdate();
+------------+
| curdate() |
+------------+
| 2016-04-01 |
+------------+

取得当前日期与时间

mysql> select now();
+---------------------+
| now()        |
+---------------------+
| 2016-04-01 10:10:40 |
+---------------------+

取得前一天

mysql> select date_sub(curdate(),interval 1 day); +------------------------------------+ | date_sub(curdate(),interval 1 day) | +------------------------------------+ | 2016-04-01 | +------------------------------------+ 如果统计前几天就将括号中的1改成相应的天数即可。如果要算月或年,直接将day改为monthyear即可。

取得前一天的年份

mysql> SELECT YEAR(DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 1 DAY));
+------------------------------------------+
| YEAR(DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 1 DAY)) |
+------------------------------------------+
|                   2016 |
+------------------------------------------+