JAVA实现双向链表的增删功能的方法

时间:2019-04-13
本文章向大家介绍JAVA实现双向链表的增删功能的方法,主要包括JAVA实现双向链表的增删功能的方法使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

JAVA实现双向链表的增删功能,完整代码

package linked;
class LinkedTable{ 
}
public class LinkedTableTest {
  //构造单链表
 static Node node1 = new Node("name1");
 static Node node2 = new Node("name2");
 static Node node3 = new Node("name3");
 static Node node4 = new Node("name4");
 static Node node5 = new Node("name5");
 public static void main(String[] args)
 {
  //设置指针
  setPoint();
  
  //循环遍历
  System.out.println("*******初始链表*******");
  out(node1,node5);
  System.out.println();
  
  //插入节点在node2的后面
  addNode(node2,node3);
  
  // 循环遍历
  System.out.println("*******插入node2.5*******");
  out(node1, node5);
  System.out.println();
    
  //删除节点
  node2.setNextNode(node3);
  node3.setNextNodeF(node2);
  
  // 循环遍历
  System.out.println("*******删除node2.5*******");
  out(node1, node5);
  System.out.println();
  
 }
 
 //设置指针
 public static void setPoint()
 {
  //设置正向指针
  node1.setNextNode(node2);
  node2.setNextNode(node3);
  node3.setNextNode(node4);
  node4.setNextNode(node5);
  //设置反向指针
  node5.setNextNodeF(node4);
  node4.setNextNodeF(node3);
  node3.setNextNodeF(node2);
  node2.setNextNodeF(node1);
 }
 
 //循环遍历单链表
 public static void outLinked(Node startNode){
  Node node= new Node();
  node.setNextNode(startNode);
  do
  {
   node=node.getNextNode();
   System.out.print(node.getName()+"----"); 
  }while(node.getNextNode()!=null);
 }
 
 //反向循环遍历单链表
 public static void outLinkedF(Node endNode){
  Node node= new Node();
  node.setNextNodeF(endNode);
  do
  {
   node=node.getNextNodeF();
   System.out.print(node.getName()+"----"); 
  }while(node.getNextNodeF()!=null);
 }
 
 //循环遍历
 public static void out(Node startNode,Node endNode)
 {
  outLinked(startNode);
  System.out.println();
  outLinkedF(endNode);  
 }
 
 //插入节点
 public static void addNode(Node preNode,Node nextNode)
 {
  Node node_add = new Node("name2.5");
  node_add.setNextNode(preNode.getNextNode());
  preNode.setNextNode(node_add);  
  node_add.setNextNodeF(nextNode.getNextNodeF());
  nextNode.setNextNodeF(node_add);
 } 
}

class Node {
 private String name;
 private Node nextNode;
 private Node nextNodeF;
 public void setName(String name)
 {
  this.name=name;
 }
 public void setNextNode(Node nextNode)
 {
  this.nextNode=nextNode;
 }
 public void setNextNodeF(Node nextNodeF)
 {
  this.nextNodeF=nextNodeF;
 }
 public String getName()
 {
  return this.name;
 }
 public Node getNextNode()
 {
  return this.nextNode;
 }
 public Node getNextNodeF()
 {
  return this.nextNodeF;
 }
 public Node(String name)
 {
  this.name=name;
  this.nextNode=null;
 }
 public Node( )
 {  
 } 
}

1,构造node节点,需要两个指针,一个正向存储下一个元素的位置,一个反向存储下一个元素的位置

参数说明:

 name:用于存储node自身的信息

 nextNode:用于存储正向指针

 nextNodeF:用于存储反向指针

class Node {
 private String name;
 private Node nextNode;
 private Node nextNodeF;
 public void setName(String name)
 {
  this.name=name;
 }
 public void setNextNode(Node nextNode)
 {
  this.nextNode=nextNode;
 }
 public void setNextNodeF(Node nextNodeF)
 {
  this.nextNodeF=nextNodeF;
 }
 public String getName()
 {
  return this.name;
 }
 public Node getNextNode()
 {
  return this.nextNode;
 }
 public Node getNextNodeF()
 {
  return this.nextNodeF;
 }
 public Node(String name)
 {
  this.name=name;
  this.nextNode=null;
 }
 public Node( )
 {  
 } 
}

2,创建节点,设置指针连接节点

正向指针:指向下一个节点

反向节点:指向上一个节点

//构造单链表
 static Node node1 = new Node("name1");
 static Node node2 = new Node("name2");
 static Node node3 = new Node("name3");
 static Node node4 = new Node("name4");
 static Node node5 = new Node("name5");
public static void setPoint()
 {
  //设置正向指针
  node1.setNextNode(node2);
  node2.setNextNode(node3);
  node3.setNextNode(node4);
  node4.setNextNode(node5);
  //设置反向指针
  node5.setNextNodeF(node4);
  node4.setNextNodeF(node3);
  node3.setNextNodeF(node2);
  node2.setNextNodeF(node1);
 }

3,将链表循环遍历输出

public static void outLinked(Node startNode){
  Node node= new Node();
  node.setNextNode(startNode);
  do
  {
   node=node.getNextNode();
   System.out.print(node.getName()+"----"); 
  }while(node.getNextNode()!=null);
 }

 public static void outLinkedF(Node endNode){
  Node node= new Node();
  node.setNextNodeF(endNode);
  do
  {
   node=node.getNextNodeF();
   System.out.print(node.getName()+"----"); 
  }while(node.getNextNodeF()!=null);
 }

4,添加节点

 public static void addNode(Node preNode,Node nextNode)
 {
  Node node_add = new Node("name2.5");
  node_add.setNextNode(preNode.getNextNode());
  preNode.setNextNode(node_add);
  
  node_add.setNextNodeF(nextNode.getNextNodeF());
  nextNode.setNextNodeF(node_add);
 }

5,删除节点

node2.setNextNode(node3);
node3.setNextNodeF(node2);

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。