.net设计模式之装饰模式(Decorator)

时间:2019-04-15
本文章向大家介绍.net设计模式之装饰模式(Decorator),主要包括.net设计模式之装饰模式(Decorator)使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

简介:

动态的给一个对象添加一些额外的职责,就增加功能来说,装饰模式比生产子类更加灵活——《大话设计模式》;

结构图:

优点:

 1. 装饰类和被装饰类可以独立发展,不会相互耦合;
 2. 动态的扩展一个对象的功能;
 3. 可以对一个对象进行多次装饰,让其具备更多的功能;

缺点:

 1. 多层装饰比较复杂,相应增加调试和维护的成本;
 2. 将产生许多小对象,势必会占用很多系统资源,一定程度上影响程序性能;

应用场景:

1.当系统需要新功能的时候,是向旧的类中添加新的代码。这些新的代码通常是装饰原有类的核心职责或主要行为,在主类中增加新字段,新方法,新逻辑,从而增加了主类的复杂度,而这些新加入的代码,只是为了满足一些在特定情况下才会执行的特殊行为的需要。装饰器模式就能很好的提供一个解决方案,它把每个要装饰的功能单独放在一个类中,并让这个类包装它所要装饰的对象,因此,当需要执行特殊行为时,客户端代码就可以在运行时根据需要有选择的,有顺序的使用装饰功能包装对象了。——《大话设计模式》

2.不想增加子类的情况下,扩展一个类。

注意事项:

 1. 被装饰类[Component]尽量保持单一职责,不要使其拥有太多功能;
 2. 装饰模式的装饰顺序很重要;

示例:

1.结构类的实现

被装饰抽象类和被装饰具体类

/// <summary>
/// 元件类
/// 被装饰的抽象对象
/// </summary>
 public abstract class Component
 {
 /// <summary>
 /// 对象的抽象操作
 /// </summary>
 public abstract void Operation();
 }

 /// <summary>
 /// 具体元件
 /// </summary>
 public class ConcreteComponent : Component
 {
 /// <summary>
 /// 对象的具体操作
 /// </summary>
 public override void Operation()
 {
  Console.WriteLine("元件具体操作!");
 }
}

装饰抽象类和具体装饰类

/// <summary>
/// 装饰类
 /// 装饰操作的抽象类
 /// </summary>
 public abstract class Decorator : Component
 {
 /// <summary>
 /// 被装饰的元件
 /// </summary>
 protected Component component;
 
 /// <summary>
 /// 设置元件
 /// </summary>
 /// <param name="component">被装饰的对象</param>
 public void SetComponent(Component component)
 {
  this.component = component;
 }

 /// <summary>
 /// 装饰操作
 /// 重新Operation(),实际执行的是Component的Operation()
 /// </summary>
 public override void Operation()
 {
  if (component != null)
  {
  component.Operation();
  }
 }
 }

 /// <summary>
 /// 具体装饰类A
 /// </summary>
 public class ConcreteDecoratorA : Decorator
 {
 /// <summary>
 /// 装饰A独有的属性
 /// 区别其他装饰类
 /// </summary>
 private string addedState;
 /// <summary>
 /// 装饰类B的操作
 /// </summary>
 public override void Operation()
 {
  base.Operation();
  addedState = "我是装饰A";
  Console.WriteLine(addedState);
 }
 }

 /// <summary>
 /// 具体装饰类B
 /// </summary>
 public class ConcreteDecoratorB : Decorator
 {
 /// <summary>
 /// 装饰类B的独有操作
 /// 区别其他装饰类
 /// </summary>
 private void AddedBehavior()
 {
  Console.WriteLine("装饰类B的独有操作");
 }
 /// <summary>
 /// 装饰类B的操作
 /// </summary>
 public override void Operation()
 {
  base.Operation();
  AddedBehavior();
  Console.WriteLine("装饰类B的操作");
 }
}

客户端

 ConcreteComponent cc = new ConcreteComponent();
 Decorator cda = new ConcreteDecoratorA();
 Decorator cdb = new ConcreteDecoratorB();
 cda.SetComponent(cc);
 cdb.SetComponent(cda);
 cdb.Operation();
  
 Console.WriteLine("*********************************");

执行结果

2.装饰器模式之DOTA英雄学习技能

英雄每次上级,会得到一个技能点学习技能。具体的英雄就相当于【ConcreteComponent】,技能栏就相当于【Decorator】,具体的技能就相当于【ConcreteDecoratorA】,【ConcreteDecoratorB】

英雄

 /// <summary>
 /// 英雄抽象类
 /// </summary>

 public abstract class Hero
 {
 public string HeroName;
 public abstract void LearnSkill();
 }
 /// <summary>
 /// 具体英雄
 /// 剑圣
 /// </summary>
 public class JUGG : Hero
 {
 public JUGG(string heroName)
 {
  HeroName = heroName;
 }
 public override void LearnSkill()
 {
  Console.WriteLine(HeroName + "学习了以上技能");
 }
 }

技能

 /// <summary>
 /// 技能栏,继续学技能
 /// </summary>
 public abstract class SkillDecorator : Hero
 {
 private Hero hero;
 public string skillName;
 public SkillDecorator(Hero hero, string skillName)
 {
  this.hero = hero;
  this.skillName = skillName;
 }
 public override void LearnSkill()
 {
  if (hero != null)
  {
  hero.LearnSkill();
  }
 }
 }
 /// <summary>
 /// 具体的技能Q
 /// </summary>
 public class QSkill : SkillDecorator
 {
 public QSkill(Hero hero, string skillName) : base(hero, skillName) { }
 public override void LearnSkill()
 {
  LearnQSkill();
  base.LearnSkill();
 }
 /// <summary>
 /// Q 技能 特性
 /// </summary>
 public void LearnQSkill()
 {
  Console.WriteLine("学习了{0}技能!", skillName);
 }
 }

 /// <summary>
 /// 具体的技能W
 /// </summary>
 public class WSkill : SkillDecorator
 {
 public WSkill(Hero hero, string skillName) : base(hero, skillName) { }
 public override void LearnSkill()
 {
  LearnWSkill();
  base.LearnSkill();
 }
 /// <summary>
 /// W 技能 特性
 /// </summary>
 public void LearnWSkill()
 {
  Console.WriteLine("学习了{0}技能!", skillName);
 }
 }

客户端

Hero jugg = new JUGG("剑圣");
SkillDecorator q = new QSkill(jugg, "剑刃风暴");
SkillDecorator w = new WSkill(q, "治疗守卫");
w.LearnSkill();

结果

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。