Palindrome Basis

时间:2022-08-05
本文章向大家介绍Palindrome Basis,主要内容包括其使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

传送门

题意:

用回文数字组成一个数有多少中组合方案,回文数字可以重复


思路:
刚开始没有什么思路,没什么思路但是又感觉有什么规律的题,而且有点像转移的问题,可以想到dp了,dp[0]的状态为1,后面的每一个值都可以从这个点转移过来,先把\(4e4 + 10\)内的所有回文数找出来,499个,然后考虑一个数要可以从这些回文数的组合中转移过来,肯定是这个数 - 回文数如果为0,说明这个就是可以转移的当前的数的dp值 + 1,这样小的就可以不断的达到最优解,大的可以从小的上面转移过来,这样就可以写dp转移方程了,dp[j] = (dp[j] + dp[j - palindromic[i]]) % MOD, 枚举每一个回文数,这些回文数能转移的直接转移


总结:

感觉DP,问题是在规律的基础上进行转移的,状态表示也是和规律相关的

点击查看代码
#include <bits/stdc++.h>
#define endl '\n'
#define IOS ios::sync_with_stdio(false);
using namespace std;

typedef long long ll;
const ll MAXN = 4e4 + 10;
const ll MOD = 1E9 + 7;
ll T, n;
ll palindromic[MAXN];
ll dp[MAXN];  //dp[i]代表i这个数能有多少种构成的情况

bool ispalindromic(ll x)
{
  string s = to_string(x);
  string rs = s;
  reverse(rs.begin(), rs.end());
  if (rs == s)
    return true;
  return false;  
}

void Init()
{
  //先求出回文数
  ll cnt = 0;
  for (int i = 1; i < MAXN; ++i)
  {
    if (ispalindromic(i))
      palindromic[++cnt] = i;
  }
  
  dp[0] = 1;
  for (int i = 1; i <= cnt; ++i)
  {
    for (int j = palindromic[i]; j < MAXN; ++j)
    {
      dp[j] = (dp[j] + dp[j - palindromic[i]]) % MOD;
    }
  }
}

int main()
{
	//IOS; cin.tie(0), cout.tie(0);
  cin >> T;
  Init();
  while (T--)
  {
    cin >> n;
    cout << dp[n] << endl;
  }
	return 0;
}

原文地址:https://www.cnblogs.com/jumo-xiao/p/16555623.html