FPGA——INPUT DELAY

时间:2022-05-14
本文章向大家介绍FPGA——INPUT DELAY,主要内容包括其使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。
{
 signal:[
  {name:"Clock Pad",wave:"01..0..1..0..",node:'.a'},
  {name:"Data1",wave:"0.1..0..1..0..",node:'..b'},
  {name:"Data2",wave:"0..3....4....5",node:'...c'},
  {name:"Data3",wave:"0...3....4....5",node:'....d'},
  {},
  {name:"Data3",wave:"0...x.3....4....5",node:'....n.e'},
  {node:'....o.p'},
  {name:"Data4",wave:"0......3....4....5",node:'.......f....m'},
  {},
  {name:"Clkin0",wave:"0.1..0..1..0..",node:'..g'},
  {name:"Clkin2",wave:"0..1..0..1..0..",node:'...h'},
  {name:"Clkin3",wave:"0...1..0..1..0..",node:'....i....jkl'},
  ],
 edge:[
     'a~b Tco1',
     'b~c Tco2',
     'c~d Tco3',
     'd~e Td_bd',
     'e~f Td_fi',
     'a~g Tc_d',
     'g~h Tc_bd',
     'h~i Tc_fi',
     'j<->k Tsu',
     'k<->l Tsu',
  
     'f<~>j Tsu Slack',
     'l<~>m Th Slack',
  
     'h~>n Input Delay Min',
     'h~>e Input Delay Max',
     'o<->p Data Skew',
 ]
}

原文地址:https://www.cnblogs.com/cnlntr/p/16269524.html