js-闭包循环事件绑定

时间:2021-07-14
本文章向大家介绍js-闭包循环事件绑定,主要包括js-闭包循环事件绑定使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。
 /**
         * 闭包应用1   
         *    循环事件绑定 或者 循环操作中对于闭包的应用
         * */ 
        // for(var i=0;i<3;i++){ 
        //     setTimeout(()=>{
        //         console.log(i)
        //     },(i + 1) * 1000) 
        // }
        // for(var i=0;i<3;i++){ 
        //     (function(i){
        //         setTimeout(()=>{
        //             console.log(i)
        //         },(i + 1) * 1000) 
        //     })(i) 
        // }
        // const proxy = i =>{
        //     return ()=>{
        //         console.log(i);
        //     }
        // } 
        // for(var i=0;i<3;i++){  
        //     setTimeout(proxy(i),(i + 1) * 1000)  
        // }
我是Eric,手机号是13522679763

原文地址:https://www.cnblogs.com/eric-share/p/15009569.html