HDU 5187 (快速幂 + 快速乘) == 高精度快速幂

时间:2020-09-16
本文章向大家介绍HDU 5187 (快速幂 + 快速乘) == 高精度快速幂,主要包括HDU 5187 (快速幂 + 快速乘) == 高精度快速幂使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

 

这个找规律可以发现   结果是  2^n-2   ,但是直接用快速幂的,精度会爆掉(WA了两次),所以快速幂里面的乘法部分用快速乘来展开,解决掉精度的问题

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
ll qmul(ll a , ll b, ll mod)
{
  ll ans = 0 ;
  while(b){
    if(b&1)
      ans = (ans + a) % mod;
    a += a;
    a%=mod;
    b>>=1;
  }
  return ans;
}
ll qpow(ll a , ll b , ll mod)
{
  ll ans = 1 , base = a;
  while(b){
    if(b&1)
      ans = qmul(ans,base,mod) % mod ;
    base = qmul(base,base,mod);
    base %= mod;
    b>>=1;
  }
  return ans%mod;
}
int main()
{
  ll n , mod;
  while(cin>>n>>mod){
    ll temp = qpow(2,n,mod);
    if(mod==1){
      cout<<"0"<<endl;
      continue;
    }
    if(temp == 0 ){
      cout<<mod-2<<endl;
    }else if(temp == 1 ){
      cout<<mod-1<<endl;
    }else{
      cout<<temp-2<<endl;
    }
  }
  
  return 0;
}

 

$flag 上一页 下一页

上一篇:ThreadLocal详解

下一篇:原型模式