Guava布隆过滤器实战应用

时间:2020-05-21
本文章向大家介绍Guava布隆过滤器实战应用,主要包括Guava布隆过滤器实战应用使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

布隆过滤器

简介:本质上布隆过滤器是一种数据结构,比较巧妙的概率型数据结构(probabilistic data structure),特点是高效地插入和查询,可以用来告诉你 “某样东西一定不存在或者可能存在”

判断一个元素是不是在一个集合里,一般想到的是将所有元素保存起来,然后通过比较来确定。链表、平衡二叉树、散列表,或者是把元素放到数组或链表里,都是这种思路。以上三种结构的检索时间复杂度分别为O(n), O(logn), O(n/k),O(n),O(n)。而布隆过滤器(Bloom Filter)也是用于检索一个元素是否在一个集合中,它的空间复杂度是固定的常数O(m),而检索时间复杂度是固定的常数O(k)。相比而言,有1%误报率和最优值k的布隆过滤器,每个元素只需要9.6个比特位--无论元素的大小。这种优势一方面来自于继承自数组的紧凑性,另外一方面来自于它的概率性质。1%的误报率通过每个元素增加大约4.8比特,就可以降低10倍

应用场景:主要是解决大规模数据下不需要精确过滤的场景,如检查垃圾邮件地址,爬虫URL地址去重,解决缓存穿透问题等。

在缓存穿透问题上,使用布隆过滤器判断数据是否存在,不存在直接返回
海量数据去重:爬虫系统中对成千上万的url的去重等
邮箱系统的垃圾邮件过滤功能

 

实际测试代码

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import com.google.common.hash.BloomFilter;
import com.google.common.hash.Funnels;

public class Bloom {
  
  private static int size = 1000000;
  // private static BloomFilter<CharSequence> bloomFilter =
  // BloomFilter.create(Funnels.stringFunnel(Charset.forName("utf-8")),
  private static BloomFilter<Integer> bloomFilter = BloomFilter.create(Funnels.integerFunnel(), size, 0.0001);

  public static void main(String[] args) {

    for (int i = 0; i < size; i++) {
      bloomFilter.put(i);
    }
    System.out.println("write over!");

    for (int i = 0; i < size; i++) {
      if (!bloomFilter.mightContain(i)) {
        System.err.println("有逃犯越狱了");
      }
    }

    List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
    for (int i = size + 10000; i < size + 20000; i++) {
      if (bloomFilter.mightContain(i)) {
        list.add(i);
      }
    }
    System.out.println("误伤数:" + list.size());
  }
  // 可能存在误判,当布隆过滤器说某个值存在时,这个值可能不存在;当它说不存在时,那就肯定不存在
}
<dependency>
      <groupId>com.google.guava</groupId>
      <artifactId>guava</artifactId>
      <version>28.0-jre</version>
</dependency>

 

$flag 上一页 下一页