Python_列表

时间:2020-01-18
本文章向大家介绍Python_列表,主要包括Python_列表使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

一.切片查询

代码段

name = ['chenzhang','zhangsan','lisi','wangwu','zhaoliu',['sunqi','qianba']]

print('取到最后一位:',name[0:])

print('取到倒数第二位:',name[0:-1])

print('取到第三位:',name[0:3])

print('从左到右隔一个取一个:',name[0::2])

print('从第四个从右到左取:',name[3::-1])

输出结果

取到最后一位: ['chenzhang', 'zhangsan', 'lisi', 'wangwu', 'zhaoliu', ['sunqi', 'qianba']]
取到倒数第二位: ['chenzhang', 'zhangsan', 'lisi', 'wangwu', 'zhaoliu']
取到第三位: ['chenzhang', 'zhangsan', 'lisi']
从左到右隔一个取一个: ['chenzhang', 'lisi', 'zhaoliu']
从第四个从右到左取: ['wangwu', 'lisi', 'zhangsan', 'chenzhang']

 二.列表添加 append insert

代码段

name = ['chenzhang','zhangsan','lisi','wangwu','zhaoliu',['sunqi','qianba']]

name.append('majiu') # 默认添加到最后的位置

print(name)

name.insert(2,'yueqin')  # 将yueqin添加到列表第二的位置

print(name)

输出结果

['chenzhang', 'zhangsan', 'lisi', 'wangwu', 'zhaoliu', ['sunqi', 'qianba'], 'majiu']
['chenzhang', 'zhangsan', 'yueqin', 'lisi', 'wangwu', 'zhaoliu', ['sunqi', 'qianba'], 'majiu']

三.列表修改 

代码段

name = ['chenzhang','zhangsan','lisi','wangwu','zhaoliu',['sunqi','qianba']]

name[0] = 'xiaohan'   # 根据索引修改

print(name)

name[0:-1]=['libai','taiji'] # 切片修改

print(name)

输出结果

['xiaohan', 'zhangsan', 'lisi', 'wangwu', 'zhaoliu', ['sunqi', 'qianba']]
['libai', 'taiji', ['sunqi', 'qianba']]

四.列表删除 remove pop del

代码段

name = ['chenzhang','zhangsan','lisi','wangwu','zhaoliu',['sunqi','qianba']]

name.remove(name[0])   # 根据索引删除

print(name)

name.remove(['sunqi','qianba'])  # 根据内容删除

print(name)

name = ['chenzhang','zhangsan','lisi','wangwu','zhaoliu',['sunqi','qianba']]

a_name = name.pop(1)  # 删除后返回删除内容

print(name)    # 删除后的结果

print(a_name)    # 返回删除内容

del name[2]   # 根据索引删除

print(name)

del name   # 全部删除

输出结果

['zhangsan', 'lisi', 'wangwu', 'zhaoliu', ['sunqi', 'qianba']]
['zhangsan', 'lisi', 'wangwu', 'zhaoliu']
['chenzhang', 'lisi', 'wangwu', 'zhaoliu', ['sunqi', 'qianba']]
zhangsan
['chenzhang', 'lisi', 'zhaoliu', ['sunqi', 'qianba']]

五.列表其他方法 count index

count——计算某元素出现次数

代码段

name = ['chenzhang','zhangsan','chenzhang','wangwu','zhaoliu',['sunqi','chenzhang']].count('chenzhang')  

print(name)

输出结果

2

extend——合并列表

代码段

a = [1, 2, 3]
b = [7, 5, 6]

a.extend(b)

print(a)

print(b)

输出结果

[1, 2, 3, 7, 5, 6]
[7, 5, 6]

  六.列表查找位置 index

代码段

name = ['chenzhang','zhangsan','lisi','wangwu','zhaoliu',['sunqi','qianba']]

weizhi = name.index('wangwu')  # 查找索引位置

print(weizhi)

print('取出索引号+1位置后面的数据:',name[weizhi+1])

b = name[weizhi+1:]  # 取出索引号后面所有的数据

print(b)

print('查找zhaoliu的位置:',b.index('zhaoliu'))

c = weizhi+b.index('zhaoliu')+1   # 3+0+1

print(c)

print(name[c])

输出结果

3
取出索引号+1位置后面的数据: zhaoliu
['zhaoliu', ['sunqi', 'qianba']]
查找zhaoliu的位置: 0
4
zhaoliu

 

$flag 上一页 下一页