[Bzoj3262]陌上花开(CDQ分治&&树状数组||树套树)

时间:2019-08-30
本文章向大家介绍[Bzoj3262]陌上花开(CDQ分治&&树状数组||树套树),主要包括[Bzoj3262]陌上花开(CDQ分治&&树状数组||树套树)使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

题目链接

题目就是赤裸裸的三维偏序,所以用CDQ+树状数组可以比较轻松的解决,但是还是树套树好想QAQ

CDQ+树状数组

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
const ll maxn = 200000 + 100;
struct node {
  int a, b, c, num, val;
}q[maxn], w[maxn];
bool cmp(node x, node y) {
  return x.a == y.a ? (x.b == y.b ? x.c < y.c : x.b < y.b) : x.a < y.a;
}
int sum[maxn], ans[maxn];
int n, k;
int lowbit(int x) {
  return x & -x;
}
void add(int x, int val) {
  while (x <= k) {
    sum[x] += val;
    x += lowbit(x);
  }
}
int query(int x) {
  int ans = 0;
  while (x > 0) {
    ans += sum[x];
    x -= lowbit(x);
  }
  return ans;
}
void CDQ(int l, int r) {
  if (l == r)return;
  int mid = l + r >> 1;
  CDQ(l, mid); CDQ(mid + 1, r);
  int L = l, R = mid + 1, cnt = l;
  while (L <= mid && R <= r) {
    if (w[L].b <= w[R].b)add(w[L].c, w[L].num), q[cnt++] = w[L++];
    else w[R].val += query(w[R].c), q[cnt++] = w[R++];
  }
  while (L <= mid)add(w[L].c, w[L].num), q[cnt++] = w[L++];
  while (R <= r)w[R].val += query(w[R].c), q[cnt++] = w[R++];
  for (int i = l; i <= mid; i++)add(w[i].c, -w[i].num);
  for (int i = l; i <= r; i++)w[i] = q[i];
}
int main() {
  scanf("%d%d", &n, &k);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    scanf("%d%d%d", &q[i].a, &q[i].b, &q[i].c), q[i].num = 1;
  sort(q + 1, q + 1 + n, cmp);
  int cnt = 1;
  w[1] = q[1];
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    if (q[i].a == w[cnt].a&&q[i].b == w[cnt].b&&q[i].c == w[cnt].c)w[cnt].num++;
    else w[++cnt] = q[i];
  }
  CDQ(1, cnt);
  for (int i = 1; i <= cnt; i++)
    ans[w[i].val + w[i].num - 1] += w[i].num;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    printf("%d\n", ans[i]);
}

树套树(树状数组套线段树)

因为空间有限,线段树要动态开点且要写成链表QAQ。

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long ll;
 4 typedef unsigned long long ull;
 5 const ll maxn = 200000 + 100;
 6 struct node {
 7   int a, b, c, num, val;
 8 }q[maxn], w[maxn];
 9 bool cmp(node x, node y) {
10   return x.a == y.a ? (x.b == y.b ? x.c < y.c : x.b < y.b) : x.a < y.a;
11 }
12 int n, k;
13 int ans[maxn];
14 struct seg {
15   struct node {
16     int val;
17     node *ls, *rs;
18     node() { val = 0; ls = rs = NULL; }
19   };
20   node *root;
21   seg() {
22     root = NULL;
23   }
24   void update(node *&x, int pos, int val, int l, int r) {
25     if (!x)x = new node();
26     if (l == r) {
27       x->val += val;
28       return;
29     }
30     int mid = l + r >> 1;
31     if (pos <= mid)update(x->ls, pos, val, l, mid);
32     else update(x->rs, pos, val, mid + 1, r);
33     x->val = (x->ls ? x->ls->val : 0) + (x->rs ? x->rs->val : 0);
34   }
35   int query(node *x, int L, int R, int l, int r) {
36     if (!x)return 0;
37     if (L <= l && r <= R)
38       return x->val;
39     int mid = l + r >> 1, ans = 0;
40     if (L <= mid)ans += query(x->ls, L, R, l, mid);
41     if (R > mid)ans += query(x->rs, L, R, mid + 1, r);
42     return ans;
43   }
44 }T[maxn];
45 int lowbit(int x) {
46   return x & -x;
47 }
48 void add(int x, int q, int val) {
49   while (x <= k) {
50     T[x].update(T[x].root, q, val, 1, k);
51     x += lowbit(x);
52   }
53 }
54 int query(int x, int q) {
55   int ans = 0;
56   while (x > 0) {
57     ans += T[x].query(T[x].root, 1, q, 1, k);
58     x -= lowbit(x);
59   }
60   return ans;
61 }
62 int main() {
63   scanf("%d%d", &n, &k);
64   for (int i = 1; i <= n; i++)
65     scanf("%d%d%d", &q[i].a, &q[i].b, &q[i].c), q[i].num = 1;
66   sort(q + 1, q + 1 + n, cmp);
67   int cnt = 1;
68   w[1] = q[1];
69   for (int i = 2; i <= n; i++) {
70     if (q[i].a == w[cnt].a&&q[i].b == w[cnt].b&&q[i].c == w[cnt].c)w[cnt].num++;
71     else w[++cnt] = q[i];
72   }
73   for (int i = 1; i <= cnt; i++) {
74     add(w[i].b, w[i].c, w[i].num);
75     int p = query(w[i].b, w[i].c);
76     ans[p] += w[i].num;
77   }
78   for (int i = 1; i <= n; i++)
79     printf("%d\n", ans[i]);
80 }

原文地址:https://www.cnblogs.com/sainsist/p/11436860.html