Round#579(Div 3) A. Circle of Students

时间:2019-08-14
本文章向大家介绍Round#579(Div 3) A. Circle of Students,主要包括Round#579(Div 3) A. Circle of Students使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

题意:输入一组从1到n的数, 判断其是否能构成一个合法的环

p.s.: 合法的环是指由1,2,3,4,,,,n或n,n - 1,n - 2,,,,1首尾相连所构成的环

思路:将输入的数接在原数组的首尾,暴力搜索是否存在长度为n, 且连续上升或连续下降的子串

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 const int maxn = 201*5;
 4 int a[maxn];
 5 int main() {
 6   int q;
 7   cin>>q;
 8   while(q --){
 9     int n;
10     cin>>n;
11     for(int i = 0; i < n; i ++){
12       int inp;
13       cin>>inp;
14       a[i] = a[i + n] = a[i + 2*n] = inp;
15     }
16     bool ans = false;
17     for(int i = 0; i < 3*n; i ++){
18       int cnt = 1;
19       int ptr = i + 1;
20       while(a[ptr] > a[ptr - 1] && ptr < 3*n){
21         cnt ++;
22         ptr ++;
23       }
24       if(cnt >= n){
25         ans = true;
26         break;
27       }
28       cnt = 1;
29       ptr = i + 1;
30       while(a[ptr] < a[ptr - 1] && ptr < 3*n){
31         cnt ++;
32         ptr ++;
33       }
34       if(cnt >= n){
35         ans = true;
36         break;
37       }
38     }
39     if(ans){
40       cout<<"YES"<<endl;
41     }else {
42       cout<<"NO"<<endl;
43     }
44   }
45   return 0;
46 }

 

$flag 上一页 下一页