HDU 6656 Kejin Player

时间:2019-08-14
本文章向大家介绍HDU 6656 Kejin Player,主要包括HDU 6656 Kejin Player使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

hdu题面

 • Time limit 5000 ms
 • Memory limit 524288 kB
 • OS Windows

解题思路

因为升级只能一级一级地升,所以所求期望满足了区间加的性质,可以一级一级地算,然后求前缀和、输出(状态不好,临博客涕零,不知所言)

接着扔链接(留坑)

源代码

参考别人博客写的,感觉像抄的一样

#include<stdio.h>

const int mod=1e9+7;
const int MAXN=5e5+5;

int T;
int n,m;

long long inv(long long x)//快速幂求逆元 inv[a]=a^(p-2)
{
  long long res=1LL;
  long long b=mod-2;
  while(b){
    if(b&1) res=res*x%mod;
    x*=x;
    x%=mod;
    b>>=1;
  }
  return res%mod;
}
long long sum[MAXN];
int main()
{
  scanf("%d",&T);
  while(T--)
  {
    scanf("%d%d",&n,&m);
    sum[0] = 0;
    for(int i = 1; i <= n; ++i)
    {
      long long r, s, x, a;
      scanf("%lld%lld%lld%lld", &r, &s, &x, &a);
      long long p = r * inv(s) % mod;
      sum[i] = (sum[i - 1] + (a + (1 - p + mod) % mod * (a + sum[i - 1] - sum[x - 1] + mod) % mod * inv(p) % mod) % mod + mod) % mod;//关键就是这个了
    }
    while(m--)
    {
      int l, r;
      scanf("%d%d", &l, &r);
      long long ans = (sum[r - 1] - sum[l - 1] + mod) % mod;//这里为啥来着……
      printf("%lld\n", ans);
    }
  }
  return 0;
}

$flag 上一页 下一页