JS如何给ul下的所有li绑定点击事件,点击使其弹出下标和内容

时间:2019-03-27
本文章向大家介绍JS如何给ul下的所有li绑定点击事件,点击使其弹出下标和内容,主要包括JS如何给ul下的所有li绑定点击事件,点击使其弹出下标和内容使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

这是一个非常常见的面试题,出题方式多样,但考察点相同,下面我们来看看这几种方法:
方法一:

var itemli = document.getElementsByTagName("li");

for(var i = 0; i<itemli.length; i++){

  itemli[i].index = i; //给每个li定义一个属性索引值

  itemli[i].onclick = function(){

   alert(this.index+this.innerHTML); 

  }

}

方法二:

var itemli = document.getElementsByTagName("li");

for(var i = 0; i<itemli.length; i++){

  (function(n){

 itemli[i].onclick = function(){

   alert(n+itemli[n].innerHTML); 

   }

 })(i)

}

方法三:

var itemli = document.getElementsByTagName("li");

for(var i = 0; i<itemli.length; i++){
itemli[i].onclick = function(n){
  return function(){
alert(n+itemli[n].innerHTML); 
}
 }(i)
}

方法四:

$("ul li").click(function(){
var item = $(this).index(); //获取索引下标 也从0开始
var textword = $(this).text(); //文本内容
alert(item+textword);
})

上面这四种方法都可以实现循环绑定,但是我们知道,频繁的操作DOM是非常消耗性能的,如果有1000个li,怎么办呢?我们还有另一种思路,事件代理,又称事件委托。简单的来讲就是利用JS中事件的冒泡属性,把原本需要绑定的事件委托给父元素,让父元素担当事件监听的职务。下面我们来看看。

方法五(JS事件代理):

var ul = document.querySelector("ul");
 ulItem.onclick = function (e) {
 e = e || window.event; //这一行及下一行是为兼容IE8及以下版本
 var target = e.target || e.srcElement;
 if (target.tagName.toLowerCase() === "li") {
  var li = this.querySelectorAll("li");
  index = Array.prototype.indexOf.call(li, target);
  alert(target.innerHTML + index);
 }
}

上述代码中,为什么需要 “index = Array.prototype.indexOf.call(li,target);” 这样使用数组的indexOf方法呢,这是因为querySelectorAll方法获取到的元素列表不是数组,和函数的arguments一样是一种类数组类型,不可以直接使用数组的方法。

方法六(jQuery事件代理):

$(document).ready(function () {
 $("ul").on("click", function (event) {
 var target = $(event.target);
 alert(target.html() + target.index())
});