javascript防止用户按Enter键提交表单

时间:2017-11-03
表单填满以后,默认点击键盘的回车Enter键,表单就提交了,那么如何禁止用户按回车Enter键提交表单呢?本文章向大家介绍如何使用javascript禁止按回车键提交表单,需要的朋友可以参考一下。

我在一个网站上进行了一项调查,用户点击进入(我不知道为什么)似乎有一些问题,并且意外地提交了调查(表单),而没有点击提交按钮。有办法防止这种情况吗?

最有效的办法当然是使用javascript的event.preventDefault(); 用户点击回车键说明是触发了键盘的keyCode,keyCode为13表示点击了回车键。

具体js代码如下:

$(document).ready(function() {
 $(window).keydown(function(event){
  if(event.keyCode == 13) {
   event.preventDefault();
   return false;
  }
 });
});

完整的代码如下:

function validationFunction() {
 $('input').each(function() {
  ...

 }
 if(good) {
  return true;
 }
 return false;
}

$(document).ready(function() {
 $(window).keydown(function(event){
  if( (event.keyCode == 13) && (validationFunction() == false) ) {
   event.preventDefault();
   return false;
  }
 });
});

上一页 下一页

原文地址:http://www.manongjc.com/article/2205.html