Skyline基本操作模式封装

时间:2018-12-06
本文章向大家介绍Skyline基本操作模式封装,主要包括Skyline基本操作模式封装相关应用实例、知识点总结和注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

skyline基本操作模式

项目中基于skyline的浏览器插件进行二次开发,基本的业务操作模式如下:

 1. 工具栏:点击工具栏某个功能,开启操作模式。
 2. onFrame:鼠标移动预选对象,在能够拾取或者选定操作的Fature对象上,改变渲染色彩。
 3. OnLButtonUp:左键单击选定对象,在onFrame渲染对象的基础上,选定某个对象,并用不同于OnFrame的渲染色彩,再次渲染。同时,执行业务操作,查询数据并弹出窗口或者其他。
 4. OnRButtonUp:右击结束当前操作模式,取消事件监听、取消对象渲染、移除业务窗口等。

其中涉及到很多重复性的代码:

 • 事件绑定与取消绑定
/**
 * 事件绑定
 * @returns {} 
 */
mouseModel.Attach = function () {
  mouseModel.sgworld.AttachEvent("OnFrame", mouseModel.onPointSelectOnFrame);
  mouseModel.sgworld.AttachEvent("OnLButtonUp", mouseModel.onPointSelectLButtonUp);
  mouseModel.sgworld.AttachEvent("OnRButtonUp", mouseModel.onPointSelectRButtonUp);
  mouseModel.sgworld.Window.SetInputMode(1);
}

/**
 * 解除绑定
 * @returns {} 
 */
mouseModel.Detach = function() {
  mouseModel.sgworld.DetachEvent("OnLButtonUp", mouseModel.onPointSelectLButtonUp);
  mouseModel.sgworld.DetachEvent("OnRButtonUp", mouseModel.onPointSelectRButtonUp);
  mouseModel.sgworld.DetachEvent("OnFrame", mouseModel.onPointSelectOnFrame);
  mouseModel.sgworld.Window.SetInputMode(0);
}
 • OnRButtonUp事件处理逻辑基本一致
mouseModel.onPointSelectRButtonUp = function () {
  mouseModel.Detach();
  if (mouseModel.lButtonFeature != null && mouseModel.lButtonFeature.Tint != null) {
    mouseModel.lButtonFeature.Tint.SetAlpha(0);
    mouseModel.lButtonFeature = null;
  }
  if (mouseModel.frameFeature != null && mouseModel.frameFeature.Tint != null) {
    mouseModel.frameFeature.Tint.SetAlpha(0);
    mouseModel.frameFeature = null;
  }
  //可能的业务处理逻辑
  ...
  return true;
}
 • OnFrame事件处理逻辑基本一致
mouseModel.onPointSelectOnFrame = function () {
  var mouseInfo = mouseModel.sgworld.Window.GetMouseInfo();
  var position = mouseModel.sgworld.Window.PixelToWorld(mouseInfo.X, mouseInfo.Y);
  if (position.Type === 8192 || position.Type === 4 || position.Type === 1) {
    try {
      if (mouseModel.frameFeature != null && (mouseModel.frameFeature.ObjectType === 33 || mouseModel.frameFeature.ObjectType === 38)) {
        mouseModel.frameFeature.Tint.SetAlpha(0);
      }
      //标记元素不再渲染
      if (mouseModel.lButtonFeature == null || position.ObjectID !== mouseModel.lButtonFeature.ID) {
        mouseModel.frameFeature = sgworld.Creator.GetObject(position.ObjectID);
        mouseModel.frameFeature.Tint.abgrColor = 0x8f0000f0;
      }
    } catch (e) {
    }
  }
}
 • OnLButtonUp事件Feature判断处理逻辑一致
mouseModel.onPointSelectLButtonUp = function () {
  var mouseInfo = mouseModel.sgworld.Window.GetMouseInfo();
  var position = mouseModel.sgworld.Window.PixelToWorld(mouseInfo.X, mouseInfo.Y);
  if (position.Type === 8192 || position.Type === 4 || position.Type === 1 || position.Type === 1228
    || position.Type === 12288) {
    try {
      if (!mouseModel.frameFeature) return true;
      if (mouseModel.lButtonFeature != null && (mouseModel.lButtonFeature.ObjectType === 33 || mouseModel.lButtonFeature.ObjectType === 38)) {
        mouseModel.lButtonFeature.Tint.SetAlpha(0);
      }
      mouseModel.lButtonFeature = mouseModel.frameFeature;
      mouseModel.frameFeature = null;
      //设置16进制颜色值
      mouseModel.lButtonFeature.Tint.abgrColor = 0x8f00f0f0;
      //业务处理
      ...
    } catch (e) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

操作模式封装

因此基于项目中已经存在的大量重复代码的共性,对这种操作模式进行封装,方便部分操作逻辑的统一,以后后续扩展的便捷。

function MouseMode(args) {
  var mouseModel = {};
  mouseModel.sgworld = args.sgworld;
  //左键处理逻辑回调
  mouseModel.lButtonUpCallback = args.lButtonUpCallback;
  //右键处理逻辑回调
  mouseModel.rButtonUpCallback = args.rButtonUpCallback;
  //左键选定Feature
  mouseModel.lButtonFeature = null;
  //frame预选Feature
  mouseModel.frameFeature = null;

  /**
   * 事件绑定
   * @returns {} 
   */
  mouseModel.Attach = function () {
    mouseModel.sgworld.AttachEvent("OnFrame", mouseModel.onPointSelectOnFrame);
    mouseModel.sgworld.AttachEvent("OnLButtonUp", mouseModel.onPointSelectLButtonUp);
    mouseModel.sgworld.AttachEvent("OnRButtonUp", mouseModel.onPointSelectRButtonUp);
    mouseModel.sgworld.Window.SetInputMode(1);
  }

  /**
   * 解除绑定
   * @returns {} 
   */
  mouseModel.Detach = function() {
    mouseModel.sgworld.DetachEvent("OnLButtonUp", mouseModel.onPointSelectLButtonUp);
    mouseModel.sgworld.DetachEvent("OnRButtonUp", mouseModel.onPointSelectRButtonUp);
    mouseModel.sgworld.DetachEvent("OnFrame", mouseModel.onPointSelectOnFrame);
    mouseModel.sgworld.Window.SetInputMode(0);
  }

  /**
   * 右键处理
   * @returns {} 
   */
  mouseModel.onPointSelectRButtonUp = function () {
    mouseModel.Detach();
    if (mouseModel.lButtonFeature != null && mouseModel.lButtonFeature.Tint != null) {
      mouseModel.lButtonFeature.Tint.SetAlpha(0);
      mouseModel.lButtonFeature = null;
    }
    if (mouseModel.frameFeature != null && mouseModel.frameFeature.Tint != null) {
      mouseModel.frameFeature.Tint.SetAlpha(0);
      mouseModel.frameFeature = null;
    }
    //可能的业务回调
    if (mouseModel.rButtonUpCallback) {
      mouseModel.rButtonUpCallback();
    }
    return true;
  }

  /**
   * 左键处理
   * @returns {} 
   */
  mouseModel.onPointSelectLButtonUp = function () {
    var mouseInfo = mouseModel.sgworld.Window.GetMouseInfo();
    var position = mouseModel.sgworld.Window.PixelToWorld(mouseInfo.X, mouseInfo.Y);
    if (position.Type === 8192 || position.Type === 4 || position.Type === 1 || position.Type === 1228
      || position.Type === 12288) {
      try {
        if (!mouseModel.frameFeature) return true;
        if (mouseModel.lButtonFeature != null && (mouseModel.lButtonFeature.ObjectType === 33 || mouseModel.lButtonFeature.ObjectType === 38)) {
          mouseModel.lButtonFeature.Tint.SetAlpha(0);
        }
        mouseModel.lButtonFeature = mouseModel.frameFeature;
        mouseModel.frameFeature = null;
        //设置16进制颜色值
        mouseModel.lButtonFeature.Tint.abgrColor = 0x8f00f0f0;
        //业务回调
        if (mouseModel.lButtonUpCallback) {
          mouseModel.lButtonUpCallback(mouseModel.sgworld, mouseModel.lButtonFeature, mouseModel.frameFeature);
        }
      } catch (e) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }


  mouseModel.onPointSelectOnFrame = function () {
    var mouseInfo = mouseModel.sgworld.Window.GetMouseInfo();
    var position = mouseModel.sgworld.Window.PixelToWorld(mouseInfo.X, mouseInfo.Y);
    if (position.Type === 8192 || position.Type === 4 || position.Type === 1) {
      try {
        if (mouseModel.frameFeature != null && (mouseModel.frameFeature.ObjectType === 33 || mouseModel.frameFeature.ObjectType === 38)) {
          mouseModel.frameFeature.Tint.SetAlpha(0);
        }
        //左键选定元素不再渲染
        if (mouseModel.lButtonFeature == null || position.ObjectID !== mouseModel.lButtonFeature.ID) {
          mouseModel.frameFeature = sgworld.Creator.GetObject(position.ObjectID);
          mouseModel.frameFeature.Tint.abgrColor = 0x8f0000f0;
        }
      } catch (e) {
      }
    }
  }

  mouseModel.Attach();
  return mouseModel;
}

使用方式

var mouseMode = new MouseMode({
  sgworld: sgworld,
  lButtonUpCallback: function (sgworld, feature, lastFeature) {
    //业务处理代码
  },
  rButtonUpCallback: function () {
    //业务处理代码
  }
});

这样是不是简单了许多,这里统一了onFrame和LButtonUp时Feature渲染色彩,开放了LButtonUp和RButtonUp时业务处理逻辑。

其实,这个封装之前就写好了,但是奈何skyline调试的复杂性,有几个问题一直没有解决,今天再次翻出来,一一搞定,真的是时间是解决一切问题的利器呀,还是凉拌好。终于删除一大堆我讨厌的代码了!!!

上一页 下一页

原文地址:http://www.manongjc.com/article/21025.html