python向上取整函数ceil()使用实例

时间:2016-08-11
python ceil()函数获取一个值的上限值,即不小于该值的最小整数。本文章向大家介绍python ceil()函数的基本语法及使用实例,需要的朋友可以参考一下。

python ceil()函数介绍

ceil()函数返回值上限的X - 不小于x的最小整数。

语法:

import math
math.ceil( x )

注:此功能是不能直接访问的,所以我们需要导入的数学模块,然后我们需要调用这个函数,用数学的静态对象。

参数: 

  1. X:这是一个数值表达式。

返回值:不小于x的最小整数。

 

python ceil()实例:

对数值进行向上取整:

import math

#向上取整
print "math.ceil---"
print "math.ceil(2.3) => ", math.ceil(2.3)
print "math.ceil(2.6) => ", math.ceil(2.6)

输出结果:

math.ceil---
math.ceil(2.3) => 3.0
math.ceil(2.6) => 3.0

 

再如:

print "math.ceil(-45.17) : ", math.ceil(-45.17)
print "math.ceil(100.12) : ", math.ceil(100.12)
print "math.ceil(100.72) : ", math.ceil(100.72)
print "math.ceil(119L) : ", math.ceil(119L)
print "math.ceil(math.pi) : ", math.ceil(math.pi)
/* http://www.manongjc.com/article/1335.html */

输出结果:

math.ceil(-45.17) :  -45.0
math.ceil(100.12) :  101.0
math.ceil(100.72) :  101.0
math.ceil(119L) :  119.0
math.ceil(math.pi) : 4.0

上一页 下一页

原文地址:http://www.manongjc.com/article/1335.html